Wednesday, July 17, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin ogólny konkursów sms

Regulamin ogólny konkursów sms

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Organizatorem Konkursu (dalej: "Konkurs") jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: "Organizator"). b) Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce KONKURSY c) O czasie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
a) Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).
b) Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce KONKURSY
c) O czasie trwania Konkursu Organizator informuje na stronie internetowej www.miastokobiet.pl w zakładce KONKURSY
d) Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II. UCZESTNICY KONKURSÓW:
a) Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.
b) W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
c) Wysyłając sms będący zgłoszeniem do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
d) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

III. ZASADY KONKURSÓW:
a) Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia SMS, a następnie udziale w finale konkursu. Finał konkursu odbędzie się w dniu następnym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w danym konkursie .
b) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
– wysłanie zgłoszenia do konkursu SMS-em z: kodem konkursu, imieniem i nazwiskiem oraz miastem
– jak najszybsze, we wskazanym w SMS-ie finałowym czasie, udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie finałowe
c) kod konkursu oraz czas trwania konkursu jest każdorazowo podawany przy informacji  konkursie
d) liczba oraz rodzaj nagród jest każdorazowo podawany przy informacji o konkursie

IV. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW:
a) Rozstrzygniecie ma charakter finałowy – w Konkursie wygrywają osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi we wskazanym czasie, na pytanie finałowe
b) Osoby, które wygrają zostaną poinformowane o tym SMS-owo.
c) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

V. NAGRODY:
a) Lista nagród w Konkursie zamieszczona jest na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl  w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.
b) Nagroda nie obejmuje kosztów transportu, jeśli jej wykorzystanie jest związane z tymże transportem, chyba, że inaczej informuje opis nagród zamieszczony na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.
c) O sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie
Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia konkursu.
d) W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nie odebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu Konkursu, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu.
e) Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
f) Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

VI. DANE OSOBOWE:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
b) Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.
c) Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków. .
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. REKLAMACJE
a) Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
b) Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.
c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
d) Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
– stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
– niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
b) Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
c) Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
d) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ