Thursday, May 23, 2024
Home / PARTNER MK  / Rodzina 500 plus dla cudzoziemców

Rodzina 500 plus dla cudzoziemców

Czy cudzoziemcy też mogą liczyć na wsparcie?

500 plus jest z nami już 2 lata / fot. materiały prasowe

Rządowy program Rodzina 500 Plus obchodzi 1 kwietnia swoje drugie urodziny. Jego głównym założeniem, od samego początku istnienia jest pomoc polskim rodzinom. Przez te dwa lata, dla wielu z nich, stanowił niesamowite wsparcie finansowe i znacznie poprawił ich jakość życia. Czy na 500 plus mogą również liczyć cudzoziemcy? Oczywiście, że tak, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury.

500 plus jest z nami już 2 lata / fot. materiały prasowe

Rodzina 500 plus – dla kogo?

Program Rodzina 500 plus, wszedł w życie, równo dwa lata temu. Na czym polega to sztandarowe dzieło PiS? Na wsparciu finansowym, wynoszącym nieopodatkowane 500 zł miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko. Natomiast, aby to świadczenie otrzymać na pierwszego potomka, dochód netto na osobę, musi wynieść mniej niż 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, to 1200 zł.

Obecnie z programu korzystają 2 mln 400 tys. rodzin, z czego ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Największą część, objętą wsparciem, stanowią rodziny z dwójką potomstwa. Ich odsetek, w ogólnej strukturze rodzin, które z niego korzystają wynosi 62 procent, z jednym dzieckiem jest to natomiast 23 procent, wszystkich pobierających benefit. Według danych, na koniec stycznia br., jedna trzecia z tych, które korzystają z 500 plus, zamieszkuje gminy wiejskie, a co czwarta, gminę wiejsko – miejską. Odpowiednio, do rodzin w nich żyjących, trafiło 33,5 procent i 24,6 procent świadczeń. Czyli jest to ponad 60 procent wszystkich pieniędzy z programu. Łączna suma, jaka trafiła do beneficjentów, od początku jego istnienia wyniosła już 42,62 mld zł.

Co rodziny zyskują dzięki 500 plus?

Do głównych zadań programu należy ograniczenie skrajnego ubóstwa. Mnóstwo rodzin, odbiera go nie tylko w aspekcie materialnym, ale i godnościowym. Dzięki tym dodatkowym funduszom, wielu beneficjentów stanęło na nogi i nie ma już poczucia stygmatyzacji. Również powoli, za sprawą 500 plus, zmienia się, wcześniejsze, negatywne postrzeganie rodzin wielodzietnych. Nie są one już tak mocno oceniane i coraz częściej docenia się ich wielką wartość dla społeczeństwa.

Również dzięki środkom pieniężnym z programu, nastąpił spory spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 500 plus dało beneficjentom poczucie ekonomicznego bezpieczeństwa, co też przełożyło się na możliwość podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny. Jeżeli chodzi o mierzalne efekty wprowadzenia świadczenia, to minister Elżbieta Rafalska, zaliczyła do nich wzrost liczby urodzeń, bowiem w samym 2017 roku, przyszło na świat ponad 403 tysiące dzieci. Stanowi to wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę to, że Polska już od wielu lat zmaga się z ogromnym deficytem demograficznym

Rodzina 500 plus dla cudzoziemców

Wsparcie dla rodzin, w postaci świadczenia wychowawczego obejmuje również cudzoziemców. Zasady i suma wszystkich benefitów są takie same jak w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Należy im się ono, jeśli zamieszkują terytorium naszego kraju, przez okres, w jakim mają otrzymywać 500 plus. Sytuacja może natomiast przedstawiać się inaczej jeżeli przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe, o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kto ma prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia 500 plus przysługuje tym wszystkim cudzoziemcom:

-do których stosowane są przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

-jeżeli wynika to z wiążących nasz kraj dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

-którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, warunkiem jest to, że muszą zamieszkiwać tu z członkami rodzin,

-którzy są posiadaczami karty pobytu, z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z rodzinami (z wyłączeniem obywateli państw trzecich). Członkowie tych rodzin natomiast uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,

-państw trzecich, przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Jakie dokumenty musi dostarczyć cudzoziemiec?

Jeżeli cudzoziemiec chce wnioskować o świadczenie 500 plus, musi dostarczyć do gminy, oprócz wypełnionych druków wniosków, kwitów potwierdzających dochody, również kartę pobytu. Gdzie w przypadku osoby przebywającej na terytorium RP, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielono w związku z takimi okolicznościami jak:

1.Cudzoziemiec:

 • zawarł, na okres przynajmniej jednego roku, umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, umowę o pracę nakładczą, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
 • spełnia wymagania kwalifikacyjne, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie, regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • jest posiadaczem wyższych kwalifikacji zawodowych,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • posiada również zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów.
 • Podmiot, który powierza cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości
 • zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

 • Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, które wskazane jest w umowie, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie.
 •  

  Z programu Rodzina 500 plus mogą korzystać nie tylko obywatele naszego kraju. Również po spełnieniu określonych kryteriów o świadczenie starać się mogą cudzoziemcy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat programu Rodzina 500 Plus, zapraszamy tutaj https://program500plus.org.pl/.

   

  Oceń artykuł
  BRAK KOMENTARZY

  SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ