Friday, June 21, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin Plebiscytu Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet

Regulamin Plebiscytu Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet

REGULAMIN PLEBISCYTU  1. Organizatorem Plebiscytu "Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet", zwanego dalej Plebiscytem, jest Agencja Etna z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków, wydawca dwumiesięcznika "Miasto Kobiet", zwana dalej Organizatorem. 2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie

REGULAMIN PLEBISCYTU 

1. Organizatorem Plebiscytu „Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Agencja Etna z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków, wydawca dwumiesięcznika „Miasto Kobiet”, zwana dalej Organizatorem.

2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 18.09.2014 r. do 18.10.2014 r. do godziny 12:00.

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania internetowego spośród nominowanych kandydatów, którzy otrzymają Honorowe Obywatelstwo Miasta Kobiet.

Nominowani – kandydaci wybrani przez Organizatora (magazyn Miasto Kobiet), po 5 osób w każdej kategorii.

Laureaci – osoby wybrane przez Uczestników, na drodze głosowania internetowego

Uczestnicy – osoby głosujące na nominowanych kandydatów.

4.  Uczestnikami głosowania są Czytelnicy „Miasta Kobiet” oraz portalu www.miastokobiet.pl, którzy głosują na osoby nominowane.

5. Laureaci Plebiscytu w poszczególnych kategoriach otrzymają Honorowe Obywatelstwo Miasta Kobiet, pamiątkowe Klucze do Miasta Kobiet oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali 28.10.2014r. Z okazji 10. urodzin Miasta Kobiet.

6. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz publikuje je na łamach www.miastokobiet.pl wraz z nominacjami w każdej z nich. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:

1. Moda
2. Uroda
3. Literatura
4. Muzyka
5. Aktorstwo
6. Design i sztuka
7. Zdrowy styl życia
8. Kuchnia
9. Życie publiczne
10. Miejsce/Inicjatywa/Instytucja

6. W każdej kategorii jest 5 nominowanych. Na drodze głosowania internetowego wyłonionych zostanie 10 laureatów.

Nominacje:

a) wszystkie nominacje pochodzą wyłącznie od Organizatora,

b) każda osoba może być nominowana wyłącznie jeden raz (tj. w jednej z powyższych kategorii),

c) każde miejsce/inicjatywa/instytucja może być nominowany tylko jeden raz (tj. w jednej z powyższych kategorii)

7. Głosowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminu, przeprowadza się za pomocą platformy do głosowania umieszczonej na www.miastokobiet.pl

8. Nad prawidłowością procesu ustalania wyników liczenia głosów nadzór będzie sprawował XX. Wyniki głosowania zostaną ujawnione podczas uroczystej gali 28.10.2014 z okazji 10. urodzin Miasta Kobiet.

ZASADY GŁOSOWANIA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w Plebiscycie „Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet”(zwanym dalej „Plebiscytem”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Agencja Etna z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie do odbioru nagrody za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Podczas trwania Plebiscytu każdy Uczestnik, który zagłosuje na co najmniej dwóch kandydatów spośród nominowanych oraz prześle uzasadnienie co najmniej dwóch swoich wyborów, będzie mógł wziąć udział w konkursie.

– należy przesłać na adres konkursy@miastokobiet.pl uzasadnienie co najmniej dwóch swoich wyborów (na które Uczestnik oddał głos). Każde z nadesłanych uzasadnień może zawierać maksymalnie 500 znaków bez spacji. Forma pracy tylko zwykły tekst;

§ 2

Zasady uczestnictwa w głosowaniu

1. W głosowaniu biorą udział Uczestnicy, którzy w dniach 18.09.2014 r. do 16.10.2014 r. do godziny 12:00r. zagłosują na co najmniej jedną nominację w następujący sposób:

– zagłosują na nominowanych za pomocą platformy do głosowania, która znajduje się na www.miastokobiet.pl

2. Można głosować na wszystkich kandydatów, we wszystkich zgłoszonych kategoriach.

3. Dziennie można oddać tylko jeden głos.

§ 3

Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

1. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostaną ci nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy platformy do głosowania największa ilość ważnych głosów, zgodnych z Regulaminem Plebiscytu.

2. Na 5 dni przed planowanym zakończeniem głosowania internetowego, głosowanie zostanie utajnione, by nominowani z niecierpliwością wyczekiwali ogłoszenia wyników.

3. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach Plebiscytu.

4. Nagroda w postaci Honorowego Obywatelstwa Miasta Kobiet, pamiątkowe klucze do Miasta Kobiet oraz nagrody rzeczowe, zostaną wręczone podczas uroczystej gali 28.10.2014 z okazji 10. urodzin Miasta Kobiet.

§ 4

Zasady wyłaniania nagrodzonych Uczestników

1. Redakcyjne jury wybierze 5 najciekawszych prac spośród nadesłanych.

2. Osoby, których prace zostaną wybrane przez redakcyjne jury zostaną poinformowane drogą mailowo o zwycięstwie.

3. Nagrodą w konkursie są podwójne zaproszenia na uroczystą galę 28.10.2014r. z okazji 10. urodzin Miasta Kobiet.

§ 6

Odbiór Nagród w Konkursie

1. Nagroda w postaci zaproszenia na uroczystą galę 28.10.2014r. z okazji 10. urodzin Miasta Kobiet zostanie przesłane drogą pocztową.

2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na galę oraz noclegu.

§ 7

Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez platformę do głosowania, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 8

Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w głosowaniu jest możliwe za pośrednictwem platformy do głosowania umieszczonej na www.miastokobiet.pl

Oddanie przez Uczestnika głosu na nominowaną osobę jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Miasto Kobiet, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków ) z dopiskiem „Plebiscyt Honorowe Obywatelstwa Miasta Kobiet” w terminie do dnia 14 lutego 2014r.

Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ