Tuesday, June 25, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

Uczestnicy konkursów organizowanych przez "Miasto Kobiet", zanim wezmą udział, najpierw powinni zapoznać się z ogólnym regulaminem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/215, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”).

2.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

3. O czasie trwania Konkursu Organizator informuje na stronie internetowej www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi. Konkurs trwa do ustalonego dnia włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.

4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSÓW:

5.Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

6.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7.Wysyłając maila lub komentarz pod postem na fanpage`u „Miasto Kobiet” w serwisie Facebook, z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

7a. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osob

owe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

8.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

III. ZASADY KONKURSÓW:

9.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a.stworzenie specjalnie na potrzeby konkursu materiału, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i przesłanie go na adres mailowy konkursy@miastokobiet.pl lub na fanpage`u „Miasta Kobiet” w serwisie społecznościowym Facebook, w komentarzu pod danym postem;

b.wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w uzasadnionym przypadku pseudonimu, adresu oraz numeru telefonu,

10.Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” i jego udostępnienie Użytkownikom portalu oraz Czytelnikom magazynu,

b.udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

c. zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatną jednorazową publikację na łamach magazynu.

11.Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

12.Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

13.Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

14.Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na stronach serwisu www.miastokobiet.pl i/lub fanpage`u „Miasta Kobiet” na Facebooku w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

15.O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

V. NAGRODY:

16.Lista nagród w Konkursie zamieszona jest na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

17.Nagroda nie obejmuje kosztów transportu jeśli jej wykorzystanie jest związane z tymże transportem, chyba, że inaczej informuje opis nagród zamieszczony na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

18. Fundator nagrody zobowiązany jest przesłać zwycięzcy Konkursu nagrodę.

19.Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia konkursu.

20.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6., 7. rozdz. III ust. 9 i ust. 11, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

21.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22.Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

23.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

24. Do nagrody głównej dołączona jest kwota, która stanowi równowartość podatku od nagrody, w wysokości 10% wartości nagrody.

VI. DANE OSOBOWE:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) pod tym linkiem znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane podane przez Ciebie dane osobowe.

24.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

25.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

26.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

27.Uczestnicy konkursu przysyłając materiał konkursowy jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów „Miasta Kobiet” na adres e-mail, z którego został wysłany materiał konkursowy. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

28.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Morawskiego 5/215, 30-102 Kraków.

29.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. REKLAMACJE

30.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

31.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Morawskiego 5.215, 30-102 Kraków.

32.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

33.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

34.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

35.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
2 komentarze
  • Monika 11 października, 2011

    Niestety nie mogę do Was wysłać maila. Co jest tego powodem?

  • Monika 11 października, 2011

    Już wiem, co było powodem niewysłanego maila. Literówka w Waszym adresie e-mail. Dopiero w regulaminie macie poprawny adres:) Pozdrawiam.

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ