Saturday, May 8, 2021
Home / Inne  / Uncategorized  / REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

Uczestnicy konkursów organizowanych przez "Miasto Kobiet", zanim wezmą udział, najpierw powinni zapoznać się z ogólnym regulaminem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/215, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”).

2.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

3. O czasie trwania Konkursu Organizator informuje na stronie internetowej www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi. Konkurs trwa do ustalonego dnia włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.

4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSÓW:

5.Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

6.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7.Wysyłając maila lub komentarz pod postem na fanpage`u „Miasto Kobiet” w serwisie Facebook, z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

7a. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osob

owe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

8.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

III. ZASADY KONKURSÓW:

9.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a.stworzenie specjalnie na potrzeby konkursu materiału, który nigdzie wcześniej nie był publikowany i przesłanie go na adres mailowy konkursy@miastokobiet.pl lub na fanpage`u „Miasta Kobiet” w serwisie społecznościowym Facebook, w komentarzu pod danym postem;

b.wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w uzasadnionym przypadku pseudonimu, adresu oraz numeru telefonu,

10.Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” i jego udostępnienie Użytkownikom portalu oraz Czytelnikom magazynu,

b.udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

c. zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatną jednorazową publikację na łamach magazynu.

11.Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

12.Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

13.Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

14.Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na stronach serwisu www.miastokobiet.pl i/lub fanpage`u „Miasta Kobiet” na Facebooku w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

15.O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

Review overview
2 komentarze
  • Avatar
    Monika 11 października, 2011

    Niestety nie mogę do Was wysłać maila. Co jest tego powodem?

  • Avatar
    Monika 11 października, 2011

    Już wiem, co było powodem niewysłanego maila. Literówka w Waszym adresie e-mail. Dopiero w regulaminie macie poprawny adres:) Pozdrawiam.

POST A COMMENT

Chcę być informowany/a o odpowiedziach