Sunday, July 21, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin Konkursu „Wytęp rozstęp”

Regulamin Konkursu „Wytęp rozstęp”

REGULAMIN KONKURSU „WYTĘP ROZSTĘP” A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „WYTĘP ROZSTĘP” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).Niniejszy

REGULAMIN KONKURSU „WYTĘP ROZSTĘP”

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „WYTĘP ROZSTĘP” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lokal 13 (dalej: „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowejwww.miastokobiet.pl

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl (dalej „Czas Trwania Konkursu”) składa się z dwóch etapów:

–        I etap będzie trwał od 28.03.2013 do 22.04.2013 do godz.23.59

–        II etap będzie trwał 23.04.2012 do 29.04.2012 do godz.12.00

C. Komisja Konkursowa

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele redakcji. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

– Seria zabiegów frakcyjną radiofrekwencją mikroigłową wykonana w siedzibie Fundatora (dalej „Nagroda”)

2. Dla każdego ze zwycięzców przypadać będzie po jednej nagrodzie

3. Zabiegi będą wykonane na jednej części ciała – tej którą zwycięzca wskazał w zgłoszeniu konkursowym

4. Przez sformułowanie „części ciała” należy rozumieć: brzuch, pośladki, uda, piersi, ramiona, plecy

5. Przez pojęcie „seria zabiegów” rozumiana powinna być taka ilość zabiegów, jaka według Fundatora będzie potrzebna do wyleczenia rozstępów Zwycięzcy (maksymalnie będą to 4 zabiegi). Fundator określi ilość zabiegów, jaka będzie przysługiwała Zwycięzcy, podczas jego pierwszej wizyty po wygranej w siedzibie Fundatora. Wtedy też zostanie przeprowadzona diagnoza rozstępów Zwycięzcy na wskazanej przez niego części ciała. Częstotliwość zabiegów również zostanie określona podczas pierwszej wizyty.

6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

8. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

10. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody i jej wykonanie, nie gwarantuje jednak efektów leczenia (te są uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy i nie mogą być przewidziane przed wykonaniem zabiegów), dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.

E. Zasady i przebieg konkursu

1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl opublikowana zostanie strona konkursowa (dalej „strona”)

2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany na stronie adres e-mail pracy konkursowej (dalej: „praca”),. Praca konkursowa musi zawierać trzy elementy:

– zdjęcia rozstępów Uczestnika

– opis, dlaczego to Uczestnik powinien wygrać zabieg usuwania rozstępów

– wskazanie części ciała, którą Uczestnik chce poddać leczeniu (usuwaniu rozstępów)

3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E2 Regulaminu oraz przesłanie pracy oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

4. Uczestnik konkursu przysyłając pracę i akceptując regulamin Konkursu, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do nadesłanego zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, w magazynie „Miasto Kobiet”, na blogu „Medycyna estetyczna bez tajemnic” i stronie www.triclinium.pl oraz na fanpage’ach: „Miasto Kobiet” i ”Życie jest piękne i ja też” i jego udostępnienie Użytkownikom wszystkich wymienionych miejsc,

b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,  za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl , magazynu „Miasto Kobiet”, bloga „Medycyna estetyczna bez tajemnic” i strony www.triclinium.pl oraz na fanpagey: „Miasto Kobiet” i ”Życie jest piękne i ja też”

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

d) zgadza się także na sfotografowanie przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć

5. II etap Konkursu będzie polegał na opublikowaniu w dniu 23.04.2013 wszystkich nadesłanych prac w systemie do głosowania, w portalu www.mmiastokobiet.pl

9. Od 23.04.2013 od godz. 12.00 odwiedzający www.miastokobiet.pl będą mogli głosować na wszystkie nadesłane prace.

6. 29.04.2014 o godz. 12.00 system do głosowanie zostanie zamknięty. Następnie Organizator wybierze 1 laureata w następujący sposób: wybierając autora, który uzyska najwięcej głosów. Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 3 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 4.

7. Równolegle, po zakończeniu II etapu Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 1 laureata w następujący sposób: wybierając autora najciekawszej pracy. Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 3 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.

8. Każdy ze zwycięzców wyłonionych w trybie określonym w pkt 6 i 7 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma nagrody, o których mowa w pkt D.1 Regulaminu.

Oceń artykuł
1KOMENTARZ
  • Pingback:KONKURS – Wytęp rozstęp! | dr Marek Wasiluk 5 kwietnia, 2013

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ