Sunday, June 16, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin Konkursu „Wiosenny makijaż z KOBO”

Regulamin Konkursu „Wiosenny makijaż z KOBO”

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin") 1. Konkurs „Wiosenny makijaż z KOBO” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).Niniejszy regulamin reguluje

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „Wiosenny makijaż z KOBO” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Kobo Professional (dalej: „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

 

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl (dalej „Czas Trwania Konkursu”) składa się z dwóch etapów:

–        I etap będzie trwał od 31.05.2012 do 21.06.2012 do godz.23.59

–        II etap będzie trwał 22.06.2012 do 28.06.2012 do godz.13.00

 

C. Komisja Konkursowa

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele redakcji. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

4 zestawy składające się z:

–        Podkładu Smoothing make-up

–        Pudru Mineral Loose Powder

–        bazy pod makijaż Smooth Make Up Base

–        Tusz do rzęs Deep Black Mascara

–        cienia do powiek Eye Fashion.

–        błyszczyka Long Lasting Glass Shine

(dalej „Nagroda”)

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

 

E. Zasady i przebieg konkursu

1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl opublikowana zostanie strona konkursowa (dalej „strona”)

2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany na stronie adres e-mail pracy konkursowej (dalej: „praca”), którą ma być zdjęcie makijażu wiosennego wykonanego przy użyciu Pigmentów KOBO Professional

3. Pigmenty KOBO Professional, przy których użyciu ma być wykonana praca, mają być zakupione w Drogerii Natura w terminie nie wcześniejszym niż 2 tygodnie od daty rozpoczęcia konkursu.

4. Uczestnik konkursu mam obowiązek zachować paragon zakupionego pigmentu KOBO Professional, a następnie w przypadku wygranej okazać go Organizatorowi.

5. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E 2-4 Regulaminu oraz przesłanie pracy oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

6. Uczestnik konkursu przysyłając pracę i akceptując regulamin Konkursu, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do pracy, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” i jego udostępnienie Użytkownikom portalu oraz Czytelnikom magazynu,

b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, bądź też ma zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie jej wizerunku przez Organizatora.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,  za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl 

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

7. Po zakończeniu I etapu Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 3 laureatów w następujący sposób: wybierając autorów najciekawszych prac. Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 3 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.

8. II etap Konkursu będzie polegał na opublikowaniu w dniu 22.06.2012 wszystkich nadesłanych prac w systemie do głosowania, w portalu www.mmiastokobiet.pl

9. Od 22.06.2012 od godz. 12.00 odwiedzający www.miastokobiet.pl będą mogli głosować na wszystkie nadesłane prace.

10. 28.06.2012 o godz. 13.00 system do głosowanie zostanie zamknięty. Następnie Organizator wybierze 1 laureata w następujący sposób: wybierając autora, który uzyska najwięcej głosów. Ponadto Komisja stworzy listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 3 uczestników. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 4.

11. Każdy z laureatów wyłonionych w trybie określonym w pkt 7 i 10 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma nagrody, o których mowa w pkt D.1 Regulaminu.

 

F. Odbiór Nagród

1. Ogłoszenie wyników zarówno z I jak i II etapu konkursu nastąpi 28.06.2012 o godzinie 14.00,.

2. osoby laureatów (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostaną opublikowane na portalu www.miastokobiet.pl

3. O przyznaniu Nagród laureaci zarówno z I jak i II etapu konkursu zostaną poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres mailowy w ciągu 72 od daty zakończenia konkursu.)

4. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.

5. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

6. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.

7. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

G. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

3.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu, dlatego Uczestnik Konkursu zgadza się również na przekazanie przez Organizatora jego danych osobowych Fundatorowi, który będzie zajmował się wysyłką nagród laureatom konkursu.

4.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

5.Uczestnicy konkursu przysyłając pracę jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów Miasta Kobiet na adres e-mail, z którego została wysłana praca. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

6.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

H. Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a)  stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

5.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ