Friday, August 6, 2021
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Trudne przypadki

Regulamin konkursu Trudne przypadki

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „TRUDNE PRZYPADKI” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin

F. Odbiór Nagród

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09.09.2014 o godzinie 13.00.

2. osoby zwycięzców (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostaną opublikowane na portalu www.miastokobiet.pl

3. O przyznaniu Nagród zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres mailowy w ciągu 72 od daty zakończenia konkursu.)

4. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego zwycięzcy Organizator będzie czekać 4 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.

5. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony zwycięzcy, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

6. Zwycięzcom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 10 dni roboczych zostanie przesłania informacja o przyznaniu nagrody.

7. Nieodebranie przekazanego zaproszenia oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

3.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu, dlatego Uczestnik Konkursu zgadza się również na przekazanie przez Organizatora jego danych osobowych Fundatorowi, który będzie zajmował się wysyłką nagród laureatom konkursu.

4.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

5.Uczestnicy konkursu przysyłając pracę jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów Miasta Kobiet na adres e-mail, z którego została wysłana praca. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

6.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

H. Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

5.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie nagrody,

6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
1KOMENTARZ
  • Pingback:KONKURS TRUDNE PRZYPADKI | dr Marek Wasiluk 5 sierpnia, 2014

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ

Chcę być informowany/a o odpowiedziach