Friday, April 19, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Trudne przypadki

Regulamin konkursu Trudne przypadki

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „TRUDNE PRZYPADKI” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „TRUDNE PRZYPADKI” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lokal 13 (dalej: „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl (dalej „Czas Trwania Konkursu”) składa się z dwóch etapów:

– I etap będzie trwał od 6.08.2014 do 24.08.2014 do godz.23.59

– II etap będzie trwał 27.08.2014 do 02.09.2014 do godz.12.00

C. Komisja Konkursowa

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej nazwana „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie przedstawiciel Fundatora nagrody- Dr Marek Wasiluk z Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lokal 13. oraz przedstawiciele redakcji. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

– Terapia dostosowana do konkretnego przypadku, przeprowadzona w siedzibie Fundatora (dalej nazwana „Nagroda”)

2. Dla każdego ze zwycięzców przypadać będzie po jednej nagrodzie

3. Zabiegi będą wykonane na jednej części ciała – tej którą zwycięzca wskazał w zgłoszeniu konkursowym

4. Przez sformułowanie „części ciała” należy rozumieć: twarz, brzuch, pośladki, uda, piersi, ramiona, plecy

5. Przez pojęcie „terapia”należy rozumieć jako określoną liczbę zabiegów umożliwiająca przynajmniej częściowe usunięcie defektu (przy czym terapia ograniczona jest czasowo do 1 roku). Fundator określi liczbę i częstotliwość zabiegów, jaka będzie przysługiwała Zwycięzcy, podczas jego pierwszej wizyty po wygranej w siedzibie Fundatora po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy.

6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

8. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

10. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody i jej wykonanie, nie gwarantuje jednak efektów leczenia (te są uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy i nie mogą być przewidziane przed wykonaniem zabiegów), dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.

11. Organizator „konkursu” oraz Fundator „nagrody” nie pokrywają kosztów podróży.

12. Fundator nagrody Dr Marek Wasiluk z Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody.

E. Zasady i przebieg konkursu

1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl opublikowana zostanie strona konkursowa (dalej nazwana „strona”)

2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany na stronie adres e-mail (konkursy@miastokobiet.pl) pracy konkursowej (dalej: „praca”). Aby wziąć udział w konkursie należy przysłać:

– zdjęcie Uczestnika, które obrazuje konkretny defekt, który chciałby usunąć (jeżeli problem dotyczy twarzy, Uczestnik może zasłonić oczu lub twarzy, ale w taki sposób aby problem był wyraźnie widoczny; to samo dotyczy części intymnych)

– opis, dlaczego to Uczestnik powinien wygrać terapię, maksymalnie 1000 znaków (bez spacji) oraz opis defektu;

– wskazanie części ciała, którą Uczestnik chce poddać leczeniu;

– aby spełnić warunki konieczne do zakwalifikowania do konkursu, defekt który chcemy poddać leczeniu powinien być trudny lub/i nietypowy i możliwy do usunięcia metodami jakie oferuje medycyna estetyczna.

– w przypadku, gdy w głosowaniu internautów wygra osoba, w której problemie nie da się pomóc metodami oferowanymi przez medycynę estetyczną lub metodami dostępnymi w Triclinium, wówczas zabieg nie zostanie wykonany, a osoba ta nie będzie mogła wnosić roszczeń z tytułu niezrealizowanej nagrody i żądać rekompensat. W takiej sytuacji dr Marek Wasiluk zastrzega sobie prawo do wyboru innej osoby startującej w konkursie.

– jeśli w konkursie wygra osoba, u której zostaną stwierdzone przeciwwskazania do wykonania zabiegu (np. choroba, ciąża, itp.), dyskwalifikujące ją do zabiegów, wówczas zabieg nie zostanie wykonany, a osoba ta nie będzie mogła wnosić roszczeń z tytułu nie zrealizowanej nagrody i żądać rekompensaty. W takiej sytuacji dr Marek Wasiluk zastrzega sobie prawo do wyboru innej osoby startującej w konkursie.

3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E2 Regulaminu oraz przesłanie pracy oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków. Praca, która nie spełnia warunków z pkt2, nie zostanie dopuszczona do 2.etapu konkursu.

4. Uczestnik konkursu przysyłając pracę i akceptując regulamin Konkursu, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do nadesłanego zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, na platformie do głosowania, w magazynie „Miasto Kobiet”, na blogu „Medycyna estetyczna bez tajemnic” i stronie www.triclinium.pl oraz na fanpage’ach: „Miasto Kobiet” i ”Życie jest piękne i ja też” i jego udostępnienie Użytkownikom wszystkich wymienionych miejsc,

b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl , magazynu „Miasto Kobiet”, bloga „Medycyna estetyczna bez tajemnic” i strony www.triclinium.pl oraz na fanpagey: „Miasto Kobiet” i ”Życie jest piękne i ja też”.

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

d) zgadza się także na sfotografowanie przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć

e) bierze czynny udział w trakcie całego procesu leczenia. Czynny udział zwycięzcy oznacza, że będzie przychodzić na zabiegi w ilości i terminach ustalonych podczas pierwszej wizyty

f) polubił fanpage facebook.com/MiastoKobietMK oraz facebook.com/Centrum.Medycyny.Nowoczesnej.Triclinium – „Życie jest piękne i ja też”.

d) nie brał udziału w konkursie „Wytęp rozstęp

5. II etap Konkursu będzie polegał na opublikowaniu w dniu 27.08.2014 nadesłanych i spełniających wymogi konkursu,  prac na platformie do głosowania, w portalu www.mmiastokobiet.pl

6. Od 27.08.2014 od godz. 12.00 odwiedzający www.miastokobiet.pl będą mogli głosować na wszystkie nadesłane prace.

– w głosowaniu można oddać tylko jeden głos

7. 03.09.2018 o godz. 12.00 system do głosowanie zostanie zamknięty. Następnie Organizator wybierze 1 laureata w następujący sposób: wybierając autora, który uzyska najwięcej głosów.

8. Równolegle, po zakończeniu II etapu Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Fundator nagrody dr Marek Wasiluk wybierze 1 laureata w następujący sposób: wybierając osobę, której defekt/problem najbardziej go zainteresuje.

a) przed dokonanie ostatecznego wyboru dr Marek Wasiluk może poprosić wybrane osoby o przysłanie dodatkowych zdjęć, które obrazują problem;

b) kryteria wyboru:

– czy przypadek jest trudny lub/i nietypowy:

– czy leczenie jest możliwe do wykonania metodami jakie oferuje medycyna estetyczna

– problem jest interesujący dla dr Marka Wasiluka jako lekarza.

9. Każdy ze zwycięzców wyłonionych w trybie określonym w pkt 6 i 7 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma nagrody, o których mowa w pkt D.1 Regulaminu.

Oceń artykuł
1KOMENTARZ
  • Pingback:KONKURS TRUDNE PRZYPADKI | dr Marek Wasiluk 5 sierpnia, 2014

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ