Wednesday, December 6, 2023
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Szoruj się do konkursu

Regulamin konkursu Szoruj się do konkursu

SZORUJ buzię, SZERUJ linka i WYGRYWAJ kosmetyki z ÊTRE BELLE i Miastem Kobiet! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). 2. Informacje na

V. NAGRODY:

18. Lista nagród w Konkursie zamieszona jest na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

19. Nagroda nie obejmuje kosztów transportu jeśli jej wykorzystanie jest związane z tymże transportem, chyba, że inaczej informuje opis nagród zamieszczony na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

20. Fundator nagrody zobowiązany jest przesłać zwycięzcy Konkursu nagrodę.

21. Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia konkursu.

22. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6., 7. rozdz. III ust. 9 i ust. 11, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

23. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

VI. DANE OSOBOWE:

26. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

27. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

28. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

29. Uczestnicy konkursu przysyłając materiał konkursowy jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów Miasta Kobiet na adres e-mail, z którego został wysłany materiał konkursowy. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

30. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. REKLAMACJE

32. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

34. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

35. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

2. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów

nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

36. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ