Tuesday, July 23, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Szoruj się do konkursu

Regulamin konkursu Szoruj się do konkursu

SZORUJ buzię, SZERUJ linka i WYGRYWAJ kosmetyki z ÊTRE BELLE i Miastem Kobiet! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). 2. Informacje na

SZORUJ buzię, SZERUJ linka i WYGRYWAJ kosmetyki z ÊTRE BELLE i Miastem Kobiet!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”).

2. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

3. O czasie trwania Konkursu Organizator informuje na stronie internetowej www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi. Konkurs trwa do ustalonego dnia włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSU:

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

III. ZASADY KONKURSU:

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1. a. kliknięcie „Lubię to” na profilu Facebookowym Etre Belle facebook.com/EtreBellePolska i Miasto Kobiet facebook.com/MiastoKobietMK

2. wklejenie na swoją tablicę na Facebooku linku z adresem podstrony konkursowej wkleić link, zrobienie print screana i przesłanie razem z pracą konkursową na adres konkursy@miastokobiet.pl

3. zrobienie zdjęcia ilustrującego rytuał oczyszczania twarzy i przesłanie, wraz z print sceanem, o którym mowa w punkcie III, podpunkt 2. na adres konkursy@miastokobiet.pl

4. wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w uzasadnionym przypadku pseudonimu, adresu oraz numeru telefonu.

10. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, www.etrebelle.pl, na profilach facebookowych Miasto Kobiet, Etre Belle oraz w magazynie „Miasto Kobiet” i jego udostępnienie Użytkownikom portalu oraz Czytelnikom magazynu,

2. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

b) wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c) w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

11. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

12. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

13. Wyboru zwycięzcy ( 1 osoba) Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

14. Zwycięzcy (2 osoby) zostaną również wybrani w drodze głosowania internetowego, nagrody otrzymają pierwsze dwie osoby, które dostaną najwięcej głosów.

15. Jeśli osoba, która zostanie wybrana przez Komisję Konkursową będzie jednocześnie zwycięzca sondy internetowej, nagrodę otrzyma kolejną (trzecia osoba) z największą ilością głosów.

16. Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na stronach serwisu www.miastokobiet.pl oraz www.etrebelle.pl w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

17. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ