Saturday, April 13, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu #MKnawakacjach2016

Regulamin konkursu #MKnawakacjach2016

Regulamin konkursu #MKnawakacjach 1. Organizatorem Konkursu #MKnawakacjach (zwanego dalej: Konkursem) jest Agencja Etna z siedzibą w Krakowie, Pl. Na Stawach 1/307, 30-107 Kraków (dalej: Organizator) 2. Głównym sponsorem nagród jest Bell. 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są

Regulamin konkursu #MKnawakacjach

1. Organizatorem Konkursu #MKnawakacjach (zwanego dalej: Konkursem) jest Agencja Etna z siedzibą w Krakowie, Pl. Na Stawach 1/307, 30-107 Kraków (dalej: Organizator)
2. Głównym sponsorem nagród jest Bell.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na www.miastokobiet.pl, www.facebook.com/MiastoKobietMK i www.instagram.com/miastokobiet_mk.
4. Konkurs rozpocznie się dnia: 07. 07. 2016. o godzinie 8:00 i trwać będzie do dnia 31.08.2016, do godz. 20:00.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi na portalu www.miastokobiet.pl oraz  www.instagram.com/miastokobiet_mk.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.
8. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani sponsorowany czy też wspierany przez właściciela serwisu Instagram, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia należy kierować do Organizatora.
9. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC.. Organizator informuje, że jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminy serwisu Instagram.
10. Organizaror nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony dostęp do serwisu Instagram z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której przesyłane są zgłoszenia uczestników konkursu, jak również za zgubienie lub utratę zgłoszeń w sieci, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposobów ich konfiguracji.
12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami przekazywanymi wyłącznie Organizatorowi.
13. Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wyniach, będą opublikowane na portalu www.miastokobiet.pl oraz na  www.instagram.com/miastokobiet_mk.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, posiada zgodne z regulaminem Instagram, LLC konto osobiste na serwisie społecznościowym Instagram oraz jest obserwatorem konta Organizatora w serwisie Instagram.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą przystąpić do konkursu za zgodą swoich opiekunów prawnych.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz wspópracownicy agencji Etna.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.miastokobiet.pl

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w wakacyjnej scenerii, na którym musi znajdować się magazyn Miasto Kobiet (okładka lub któraś ze stron) (dalej: Zdjęcie) oraz dodanie Zdjęcia wraz z opisem zawierającym hashtag (znacznik) #MKnawakacjach2016 na profil uczestnika w serwisie Instagram.
2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno Zdjęcie.
3. Uczestnik może zgłaszać do Konkursu jedynie te zdjęcia co do których przysługują mu prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania, zwielokrotniania oraz przekazania Organizatorowi prawa do jej umieszczenia na stronie www.miastokobiet.pl, stronom internetowym fundatorów nagród oraz serwiesie Instagrami FB Miasta Kobiet
4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa ogólnoobowiązującego.
5. Laureatów Konkursu wyłoni komisja redakcyjna.
6. Ocena oraz wybór zwycięzców Konkursu nastąpi przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
– inwencja twórcza;

– kreatywność;

– unikatowy pomysł.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatną jednorazową publikację na łamach magazynu Miasto Kobiet.
8. Organizator oświadcza, a Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, w przypadku roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Zdjęcia takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
9. Uczestnik konkursu na czas jego trwania musi upublicznić swoje konto w serwisie społecznościowym Instagram

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, a w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.
3.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub pseudonimu, którym legitymują się w serwisie Instagram na stronie www.miastokobiet.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
4. Uczestnik dzieląc się swoją twórczością poprzez swój profil w serwisie Instagram, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do zdjęcia.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna Pl. Na Stawach 1/307 30-107 Kraków.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
7. W momencie ujawnienia się jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń lub roszczeń w stosunku do dzieła uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora ze wszelkich roszczeń osób trzecich, jak również naprawienia szkody wynikłej u Organizatora z powodu wskazanych wyżej wad, obciążeń lub roszczeń

NAGRODY

1. Lista nagród w Konkursie zamieszczona w niniejszym Regulaminie w rozdziale Narody w punkcie 5.
2. Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w Regulaminem, komisja redakcyjna przyznaje Nagrodę innemu Uczestnikowi.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Organizator poinformuje zdobywców nagród o wygranej poprzez umieszczenie pod odpowiednim zdjęciem stosownego komentarza oraz umieszczenie informacji na portalu: www.miastokobiet.pl.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
Opis nagród:
5 zestawów kosmetyków kolorowych marki Bell (seria HYPOAllergenic i secreTale), w których skład wchodzą losowo wybrane kosmetyki (4 sztuki) spośród: kredek do oczu, palet do stylizacji brwi, szminek, lakierów do paznokci, błyszczyków, cieni do powiek. A dla dwóch najlepszych autorek zdjęć do zestawu kosmetyków dołączamy książkę idealną na wakacje.

Ogólne ZASADY

Zasady konkursu #MKnawakacjach są jasne jak słońce! Wystarczy, że:

-Posiadasz aktywne konto na Instagramie

-Zaobserwujesz nasz profil

-Zabrałaś numer magazynu Miasto Kobiet na wakacje. Zrobisz zdjęcie sobie z magazynem lub magazynu na tle wakacyjnej scenerii i oznaczysz je hashtagiem #MK_nawakacjach (Wrzucisz zdjęcie na Instagram w dn. 07.07.2016-31.08.2016) i opiszesz je hashtagiem #MKnawakacjach.
POWODZENIA!

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ