Thursday, July 18, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu MK_stylistka

Regulamin konkursu MK_stylistka

REGULAMIN 1. Organizatorem Konkursu #MK_stylistka (zwanego dalej: Konkursem) jest Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa z siedzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków (zwanego dalej Organizator) 2. Sponsorem nagrody jest Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa 3.

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu #MK_stylistka (zwanego dalej: Konkursem) jest Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa z siedzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków (zwanego dalej Organizator)
2. Sponsorem nagrody jest Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na www.miastokobiet.pl, www.facebook.com/MiastoKobietMK i www.instagram.com/miastokobiet_mk.
4. Konkurs rozpocznie się dnia: 17.02.2017 o godzinie 9:00 i potrwa do 24.02.2017 do godziny 21:00
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi na portalu www.miastokobiet.pl oraz  www.instagram.com/miastokobiet_mk.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.
8. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani sponsorowany czy też wspierany przez właściciela serwisu Instagram, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia należy kierować do Organizatora.
9. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC.. Organizator informuje, że jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminy serwisu Instagram.
10. Organizaror nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub utrudniony dostęp do serwisu Instagram z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której przesyłane są zgłoszenia uczestników konkursu, jak również za zgubienie lub utratę zgłoszeń w sieci, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposobów ich konfiguracji.
12. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami przekazywanymi wyłącznie Organizatorowi.
13. Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wyniach, będą opublikowane na portalu www.miastokobiet.pl oraz na  www.instagram.com/miastokobiet_mk.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, posiada zgodne z regulaminem Instagram, LLC konto osobiste na serwisie społecznościowym Instagram oraz jest obserwatorem konta Organizatora w serwisie Instagram.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą przystąpić do konkursu za zgodą swoich opiekunów prawnych.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia stylizacji, która pokazywać będzie kobietę przyszłości (dalej Zdjęcie) oraz dodanie Zdjęcia wraz z opisem zawierającym hashtag (znacznik) #MK_stylistka na profil uczestnika w serwisie Instagram.
2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno Zdjęcie.
3. Uczestnik może zgłaszać do Konkursu jedynie te zdjęcia, co do których przysługują mu prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania, zwielokrotniania oraz przekazania Organizatorowi prawa do jej umieszczenia na stronie www.miastokobiet.pl, stronom internetowym fundatorów nagród oraz serwisie Instagram i FB Miasta Kobiet
4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa ogólnie obowiązującego.
5. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której stylizacja wyróżniać będzie się największą kreatywnością.
6. Uczestnik konkursu na czas jego trwania musi upublicznić swoje konto w serwisie społecznościowym Instagram.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, a w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.
3.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub pseudonimu, którym legitymują się w serwisie Instagram na stronie www.miastokobiet.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
4. Uczestnik dzieląc się swoją twórczością poprzez swój profil w serwisie Instagram, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do zdjęcia.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna Pl. Na Stawach 1/307 30-107 Kraków.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
7. W momencie ujawnienia się jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń lub roszczeń w stosunku do dzieła uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora ze wszelkich roszczeń osób trzecich, jak również naprawienia szkody wynikłej u Organizatora z powodu wskazanych wyżej wad, obciążeń lub roszczeń.

NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest jednorazowy, darmowy wstęp na warsztaty stylizowania sesji zdjęciowych organizowanych przez Szkołę Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w Regulaminie, komisja redakcyjna przyznaje Nagrodę Uczestnikowi, którego stylizacja zajęła drugie miejsce pod względem kreatywnego i twórczego podejścia do tematu.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Organizator poinformuje zdobywcę nagrody o wygranej poprzez umieszczenie pod odpowiednim zdjęciem stosownego komentarza oraz umieszczenie informacji na portalu: www.miastokobiet.pl.
5. Nagroda nie podlegają zamianie na inne nagrodę rzeczową, usługę ani też równowartość pieniężną.

Opis nagrody:

Dzień pierwszy: teoria 10:00 – 11:45

wprowadzenie do tematu sesji
jak wygląda organizacja pracy na planie
za co odpowiada stylista
jak wygląda przygotowanie się do sesji
w jaki sposób stylista współpracuje z resztą zespołu

12:00 – 18:00
jak stylizować sesję pod kątem klienta – odpowiednia ekspozycja produktu
magazyn (modowy, lajfstajlowy, wywiad)
producent odzieży (sieciówka, lokalna marka, niezależny projektant)
producent dodatków ( torebki, buty, kapelusze)
kosmetyki / perfumy
kampanie trendów fryzjerskich i kosmetycznych
zaplanowanie kampanii dla wybranego produktu
stworzenie moodboardu inspiracji do sesji
stworzenie przykładowych stylizacji z uwzględnieniem metod eksponowania produktu

Dzień drugi: praktyka 10:00 – 18:00

zaplanowanie kampanii dla wybranego produktu
stworzenie moodboardu inspiracji do sesji
stworzenie przykładowych stylizacji z uwzględnieniem metod eksponowania produktu

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ