Saturday, June 22, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu „Listy do k.”

Regulamin konkursu „Listy do k.”

Przeczytaj uważnie

konkurs listy do k

Konkurs Listy do k./ fot. Kaboompics/Karolina Grabowska

Regulamin konkursu „Miasta Kobiet” ”Listy do k.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „Listy do k.” zwanego dalej „Konkursem” jest Aneta Pondo prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Etna pod adresem ul. Przegorzalska 1a/1, 30-252 Kraków, NIP: 818-123-03-33 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Agencja Etna jest wydawcą czasopisma „Miasto Kobiet” z siedzibą w Krakowie 30-102, ul. Kazimierza Morawskiego 5/215, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs trwa od 20.04.2020 r., godzina 00.00 do dnia 4.05.2020r. godzina 24.00.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy napisać pracę konkursową, a następnie wysłać ją drogą elektroniczną na adres: konkursy@miastokobiet.pl. W temacie e-maila należy wpisać: „Listy do k.” + imię _ nazwisko.
2.2 Tematem zadania konkursowego jest napisanie tekstu, najlepiej w formie listu, w którym opiszesz, jak zmieniło się Twoje życie w czasie trwania pandemii COVID-19. W „Liście do k.” możesz opisać to, w jaki sposób wpłynęła na ciebie izolacja, czego nowego dowiedziałaś się o sobie, czego boisz się najbardziej – wszystko to, co chciałabyś powiedzieć wirusowi – odbiorcy listy.
2.3 Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi najciekawsze listy, na podstawie których powstanie e-book, dokumentujący nastroje społeczne i zmiany w naszym życiu wymuszone trwającą izolacją, spowodowaną przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatną publikację na łamach www.miastokobiet.pl i w e-booku, wydanym przez Anetę Pondo Agencję Etna i udzielenie podmiotowi praw autorskich.
2.4 W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail) Uczestnika oraz zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aneta Pondo Agencja Etna w celu udziału w konkursie „Listy do K.”. oraz:

– „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „Listy do K.” i akceptuję wszystkie jego warunki.”

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Anetę Pondo Agencja Etna oraz Fundację Miasto Kobiet w celu wzięcia udziału w konkursie, przeprowadzenia konkursu, promocji organizatora poprzez opublikowanie danych laureatów na stronie internetowej organizatora zgodnie z Regulaminem konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów w jakim zostały zebrane.”

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Anetę Pondo Agencja Etna oraz Fundację Miasto Kobiet w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o aktualnościach, nowościach, produktach, projektach i promocjach zgodnie z Polityką prywatności.

2.5 Tekst powinien zostać przesłany w postaci pliku z rozszerzeniem .rtf, .doc lub .docx. W nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko Uczestnika.
2.6 Obowiązuje limit objętości. Tekst nie powinien przekraczać 15 tys. Znaków ze spacjami. Dolny limit znaków nie istnieje.
2.7 Projekt nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
2.8 Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem lub w internecie
2.9 Laureaci Konkursu otrzymają informację zwrotną o wygranej na adres mailowy, z którego wysyłali zgłoszenie do Konkursu, po zakończeniu Konkursu.
2.10. Organizator przewiduje 3 główne nagrody oraz wyróżnienia. Prace konkursowe laureatów I, II, i III miejsca zostaną opublikowane w e-booku wydanym rzez „MiastoKobiet”. Nagrodami w konkursie są również zestawy kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów marki Gift of Nature, płócienna torba MK, książka „Mocne rozmowy”. Wyróżnieniem jest publikacja tekstu w e-booku i portalu www.miastokobiet.pl. Zgłoszenie swojej pracy w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem zgody na nieodpłatną publikację. Dodatkowo, dla Laureata I miejsca w Konkursie, Organizator przewiduje nagrodę w postaci konsultacji pisarskiej z Anetą Pondo, która odbędzie się za pośrednictwem elektronicznego komunikatora, np. ZOOM.

2.11 W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby.
2.12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1 Nagrody Organizator wysyła pocztą lub kurierem.
Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i
sprawdzenie czy nie jest uszkodzona.
4.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.3. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres wysyłki oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Aneta Pondo prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Etna pod adresem ul. Przegorzalska 1a/1, 30-252 Kraków, NIP: 818-123-03-33, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.miastokobiet.pl) w ramach rozwiązania konkursu.

5. JURY

5.1 Oceny nadesłanych projektów dokona Jury wybrane przez Organizatora, które spośród nadesłanych prac wybierze zwycięskie projekty oraz wytypuje wyróżnione fragmenty.
5.2 Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej podczas ogłoszenia wyników, co nastąpi w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nadsyłania prac.
5.3 Jury, oceniając prace, kierować się będzie wyłącznie jakością literacką przesłanych projektów, ocenie zatem nie będzie podlegać kreatywność prac.
5.4 Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie będzie osiągała zadowalającego poziomu merytorycznego i artystycznego, Organizator przyznaje sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagród uczestnikom Konkursu.
5.5 Tryb pracy Jury reguluje wewnętrzny regulamin oznajmiony członkom Jury przez
5.6 Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w Krakowie (30-102), przy ul. K. Morawskiego 5/215, w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu.
6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.
6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.
6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na reklamacji.
6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl.
7.2 Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
7.2. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
7.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.4 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
7.6 Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. Z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: rodo@miastokobiet.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej przez Uczestników. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody, do ich przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe Uczestników podchodzą bezpośrednio od Uczestników.
7.7 Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
7.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą do Organizatora.
7.9 Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy kierować na adres konkursy@miastokobiet.pl.
7.10 W przypadku rozwoju pandemii wirusa SARS-CoV-2 w stopniu zagrażającym terminowemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian co do terminów i innych zapisów niniejszego regulaminu

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ