Thursday, May 6, 2021
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „ANIELSKA METAMORFOZA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „ANIELSKA METAMORFOZA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Studio Urody Angel, Kraków ul. Felicjanek 25, tel.12 429 11 5913 (dalej: „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne .

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” składa się z dwóch etapów:

– I etap będzie trwał od 15.12.2013 do 15.01.2014 do godz.23.59 – zgłoszenia

– II etap będzie trwał 16.01.2014 do 29.04.2012 – czas trwania konkursu „ANIELSKA METAMORFOZA”

C. Komisja Konkursowa

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele redakcji Miasta Kobiet. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

– „ANIELSKA METAMORFOZA” w Studiu Urody Angel (szereg zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich)

2. Zabiegi będą wykonane po wcześniejszej konsultacji w Studio Angel

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

7. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody i jej wykonanie, nie gwarantuje jednak efektów leczenia (te są uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy i nie mogą być przewidziane przed wykonaniem zabiegów), dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.

E. Zasady i przebieg konkursu

1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl i magazynie „Miasto Kobiet”opublikowana zostanie strona konkursowa

2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany adres e-mail: konkursy@miastokobiet.pl – dwóch zdjęć: twarzy i ciała.

3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 2 Regulaminu oraz przesłanie zdjęć oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

4. Uczestnik konkursu przysyłając zdjęcia, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do nadesłanego zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, w magazynie „Miasto Kobiet”, stronie www.studioangel.pl oraz na fanpage’ach: Studia Angel i jego udostępnienie Użytkownikom wszystkich wymienionych miejsc,

b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl , magazynu „Miasto Kobiet”, oraz www.studioangel.pl i oraz na fanpage: „Miasto Kobiet” i Studia Angel

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

d) zgadza się także na sfotografowanie przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć.

7. Przeciwwskazania do zabiegów proponowanych w ramach metamorfozy:

– chora wątroba,

– niewydolność nerek,

– krioglobulinemia(uszkodzenie antyciał w niskich temperaturach),

– zaawansowana cukrzyca,

– nietolerancja krioterapii,

– nowotwór i do 5 lat po wyleczeniu,

– infekcja,

– padaczka,

– ciążą lub karmienie,

– zapalenie skóry, egzema,

– rany,

– żylaki, zapalenia żył,

– AIDS,

– rozrusznik, implanty.

Oceń artykuł
2 komentarze
  • here. 15 listopada, 2019

    … [Trackback]

    […] Find More on to that Topic: miastokobiet.pl/regulamin-konkursu-anielska-metamorfoza/ […]

  • 바카라 14 stycznia, 2020

    … [Trackback]

    […] Read More to that Topic: miastokobiet.pl/regulamin-konkursu-anielska-metamorfoza/ […]

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ

Chcę być informowany/a o odpowiedziach