Thursday, May 30, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „ANIELSKA METAMORFOZA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).

Regulamin konkursu Anielska Metamorfoza

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „ANIELSKA METAMORFOZA” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Studio Urody Angel, Kraków ul. Felicjanek 25, tel.12 429 11 5913 (dalej: „Fundator”).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne .

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” składa się z dwóch etapów:

– I etap będzie trwał od 15.12.2013 do 15.01.2014 do godz.23.59 – zgłoszenia

– II etap będzie trwał 16.01.2014 do 29.04.2012 – czas trwania konkursu „ANIELSKA METAMORFOZA”

C. Komisja Konkursowa

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele redakcji Miasta Kobiet. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

– „ANIELSKA METAMORFOZA” w Studiu Urody Angel (szereg zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich)

2. Zabiegi będą wykonane po wcześniejszej konsultacji w Studio Angel

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

7. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody i jej wykonanie, nie gwarantuje jednak efektów leczenia (te są uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy i nie mogą być przewidziane przed wykonaniem zabiegów), dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.

E. Zasady i przebieg konkursu

1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl i magazynie „Miasto Kobiet”opublikowana zostanie strona konkursowa

2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany adres e-mail: konkursy@miastokobiet.pl – dwóch zdjęć: twarzy i ciała.

3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 2 Regulaminu oraz przesłanie zdjęć oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

4. Uczestnik konkursu przysyłając zdjęcia, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do nadesłanego zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, w magazynie „Miasto Kobiet”, stronie www.studioangel.pl oraz na fanpage’ach: Studia Angel i jego udostępnienie Użytkownikom wszystkich wymienionych miejsc,

b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl , magazynu „Miasto Kobiet”, oraz www.studioangel.pl i oraz na fanpage: „Miasto Kobiet” i Studia Angel

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

d) zgadza się także na sfotografowanie przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć.

7. Przeciwwskazania do zabiegów proponowanych w ramach metamorfozy:

– chora wątroba,

– niewydolność nerek,

– krioglobulinemia(uszkodzenie antyciał w niskich temperaturach),

– zaawansowana cukrzyca,

– nietolerancja krioterapii,

– nowotwór i do 5 lat po wyleczeniu,

– infekcja,

– padaczka,

– ciążą lub karmienie,

– zapalenie skóry, egzema,

– rany,

– żylaki, zapalenia żył,

– AIDS,

– rozrusznik, implanty.

F. Odbiór Nagród

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kontakcie indywidualnym ze zwycięzcą,

2. osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na portalu www.miastokobiet.pl

3. O przyznaniu Nagród zwycięzca konkursu zostanie poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres mailowy w ciągu 72 godzi. od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.)

4. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego zwycięzcy Organizator będzie czekać 4 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.

5. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony zwycięzcy, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

6. Zaproszenia do odbioru nagrody w siedzibie Fundatora zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez zwycięzcę wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.

7. Nieodebranie przekazanego zaproszenia oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

3.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu, dlatego Uczestnik Konkursu zgadza się również na przekazanie przez Organizatora jego danych osobowych Fundatorowi, który będzie zajmował się realizacją postanowień konkursowych.

4.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

5.Uczestnicy konkursu przysyłając pracę jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów Miasta Kobiet na adres e-mail, z którego została wysłana praca. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

6.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

H. Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

5.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
2 komentarze
  • here. 15 listopada, 2019

    … [Trackback]

    […] Find More on to that Topic: miastokobiet.pl/regulamin-konkursu-anielska-metamorfoza/ […]

  • 바카라 14 stycznia, 2020

    … [Trackback]

    […] Read More to that Topic: miastokobiet.pl/regulamin-konkursu-anielska-metamorfoza/ […]

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ