Sunday, April 21, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin konkursu „50+jest super!”

Regulamin konkursu „50+jest super!”

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”) 1. Konkurs „50+ jest super!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)
1. Konkurs „50+ jest super!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
2. Fundatorem nagród jest Oskar Bachoń Studio Stylizacji i Wizażu ul. Hieronima Wietora 3/2 lok. 1 Kraków tel. 602 635 037 (dalej: „Fundator”).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne .
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl
B. Czas trwania Konkursu
Konkurs organizowany przez Organizatora na stronie internetowej www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” składa się z dwóch etapów:
– I etap będzie trwał od 01.06.2015r. do 20.06.2015r. do godz.23.59 – zgłoszenia
– II etap będzie trwał 30.06.2015r. – 30.09.2015r. – czas realizacji nagród w konkursie
C. Komisja Konkursowa
1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele redakcji Miasta Kobiet oraz Oskar Bachoń. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
– metamorfoza dla dwóch kobiet wykonana przez Oskara Bachonia i jego opieka stylizacyjną oraz sesja zdjęciowa, która zostanie opublikowana na portalu www.miastokobiet.pl
2. Zabiegi będą wykonane po wcześniejszej konsultacji w Studio Stylizacji i Wizażu Oskar Bachoń
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.
7. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody i jej wykonanie, nie gwarantuje jednak efektów leczenia (te są uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy i nie mogą być przewidziane przed wykonaniem zabiegów), dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.
E. Zasady i przebieg konkursu
1. Podczas trwania Konkursu na portalu www.miastokobiet.pl i magazynie „Miasto Kobiet”opublikowana zostanie strona konkursowa
2. W I etapie zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie na wskazany adres e-mail: konkursy@miastokobiet.pl – dwóch zdjęć: twarzy i ciała oraz uzasadnienia do max 500 znaków, dlaczeo powinni wygrac konkurs.
3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 2 Regulaminu oraz przesłanie zdjęć oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.
4. Uczestnik konkursu przysyłając zdjęcia, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do nadesłanego zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl, w magazynie „Miasto Kobiet”, stronie http://www.oskarbachon.pl oraz na fanpage’ach: Oskar Bachoń Salon Wizażu i Stylizacji i jego udostępnienie Użytkownikom wszystkich wymienionych miejsc,
b) zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem portalu www.miastokobiet.pl , magazynu „Miasto Kobiet”, oraz http://www.oskarbachon.pl i oraz na fanpage: „Miasto Kobiet” i Oskar Bachoń Salon Wizażu i Stylizacji
c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,
– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego
d) zgadza się także na sfotografowanie przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ