Sunday, July 21, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Regulamin warsztatów i szkoleń organizowanych przez Fundację Miasto Kobiet

Regulamin warsztatów i szkoleń organizowanych przez Fundację Miasto Kobiet

Regulamin warsztatów organizowanych przez Fundację Miasto Kobiet

Regulamin warsztatów/szkoleń organizowanych przez Fundację Miasto Kobiet

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/szkoleniach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
2. Rekrutacja na dane warsztaty organizowane przez Fundację Miasto Kobiet wraz z ich opisem ogłaszana jest w portalu www.miastokobiet.pl. Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc, również z listy rezerwowej.
3. Wpłata całości kwoty na warsztaty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Konto do wpłat: Fundacja Miasto Kobiet, Kredyt Bank: 29 1090 2053 0000 0001 3434 8960
4. Zapisując się na warsztaty/szkolenia organizowane przez Fundację Miasto Kobiet uczestnik/czka jest świadom/a własnego stanu zdrowia i kondycji psychicznej.
5. Fundacja Miasto Kobiet nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników/czek warsztatów/szkoleń ani za zgubienie wartościowych przedmiotów.
6. Uczestnik/czka warsztatów/szkoleń jest odpowiedzialny/a za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników/czek biorących udział w warsztatach/szkoleniach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
8. Zapisy na warsztaty przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres fundacja@miastokobiet.pl, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
9. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym uczestnictwo w warsztacie/szkoleniu jest uregulowanie kosztów w wysokości, formie i terminie określonych w ogłoszeniu.
10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce warsztatów, a także kosztów noclegu.
11. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
12. Warsztaty/szkolenia są przewidziane na określoną liczbę uczestników/czek.
W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem fundacja@miastokobiet.pl oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.
13. Cena warsztatu/szkolenia/cyklu przedstawiona jest przy opisie danego wydarzenia.
14. W warsztatach/szkoleniach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które uiściły za nie opłatę przed ich rozpoczęciem.
15. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
16. W przypadku odwołania warsztatów/szkoleń przez organizatora, wniesione opłaty zostają w całości zwrócone w terminie do 7 dni, licząc od daty odwołania wydarzenia.
17. Opłaty za warsztaty/szkolenia nie są zwracane w żadnym innym przypadku.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia opłaty na osobę, którą rezygnujący/a z zajęć znajdzie na swoje miejsce.
18. Fundacja Miasto Kobiet ma prawo do zaproponowania zmiany terminu zajęć, o czym poinformuje uczestników/czki (telefon, sms, e-mail lub osobiście). Mając na względzie przede wszystkim interes uczestników/czek, wszelkie zmiany są negocjowane i ustalane wspólnie.
19. Fundacja Miasto Kobiet w ramach swojej działalności statutowej ma prawo pokryć koszty uczestnictwa w warsztatach dla 1 osoby, która zostanie wybrana w sposób określony w odrębnych zasadach.
20. Prezentowany na zajęciach materiał jest chroniony prawami autorskimi i możliwy do wykorzystania jedynie za zgodą autora/rki.
21. Niezastosowanie się do punktu 20. będzie pociągać za sobą odpowiedzialność prawną na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Rozdz. 8 Art 78 pkt 1, Rozdz. 14 Art.115-117).
23. Wykonywanie zdjęć/filmowanie warsztatów/szkoleń przez uczestników/czki możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego/cej zajęcia.
24. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Fundacja Miasto Kobiet nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez osoby zgłaszające się na warsztaty/szkolenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy osobą zgłaszającą się a Fundacją Miasto Kobiet.
26. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) pod tym linkiem informujemy Cię, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane podane przez Ciebie dane osobowe.
27. Uczestniczki/cy warsztatów/szkoleń wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Fundację Miasto Kobiet, z siedzibą w Krakowie. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas realizacji warsztatów/szkoleń, rozpowszechnianie oraz publikowanie, poprzez umieszczanie wizerunku w:
– mediach elektronicznych, w szczególności w portalu www.miastokobiet.pl oraz mediach społecznościowych;
– mediach społecznościowych, stronie www;
– prasie;
– broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
28. Podczas zajęć obowiązuje uzgodniony z grupą utrwalony Kontrakt grupowy.
29. Powyższy Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na podstronie Fundacji, tj. 01.12.2017 roku.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ