Tuesday, May 28, 2024
Home / Kultura  / Powrót mamy do pracy

Powrót mamy do pracy

Zapraszamy na konferencję "Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery".

Wszyscy wiemy, jak dużym wysiłkiem jest wychowywanie dzieci niepełnosprawnych, nie tylko ze względu na fakt, że trzeba im zapewnić niezbędną rehabilitację, ale także dlatego, że rodzice muszą uwierzyć, iż całkowita rezygnacja z życia zawodowego i społecznego na rzecz opieki nad dzieckiem nie jest jedynym wyjściem.

Happy family moments - Mother and child have a fun

fot. materiał prasowy

Mam dziecko z niepełnosprawnością. Koniec z pracą, karierą, marzeniami

Tak często wygląda scenariusz życia wielu rodzin po przyjściu na świat dziecka niepełnosprawnego: rodzice nie są w stanie znaleźć dla niego placówki (żłobka, przedszkola), która po pierwsze zechce je przyjąć, a po drugie chce i potrafi zorganizować specjalistyczną opiekę. W takiej sytuacji jedno z rodziców (zwykle matka) nie wraca do pracy, tylko poświęca się opiece nad dzieckiem. Najpierw na chwilę, potem już bezpowrotnie zamyka za sobą rozdział aktywności zawodowej, naukowej czy społecznej.
Niesie to za sobą określone konsekwencje. Po pierwsze pogarsza się sytuacja ekonomiczna rodziny. A przecież wydatki związane z opieką i rehabilitacją dziecka z niepełnosprawnością z każdym miesiącem lawinowo rosną! Część z nich rodzice muszą pokryć z własnej kieszeni. Po drugie drastycznie maleje dyspozycyjność opiekunów, nieotrzymujących wsparcia od systemu społecznego, co pogłębia frustrację i uczucie osamotnienia.

Wywołane trudną sytuacją napięcia w rodzinie, często kończą się jej rozpadem, a niepełnosprawnym dzieckiem opiekuje się bierny zawodowo rodzic (najczęściej mama). W zasadzie całe życie zajmuje opieka nad dzieckiem. Gdy maluch trafia do szkoły, rodzic często funkcjonuje tam jako nauczyciel wspomagający lub specjalista: w domu czyta dziecku lektury, powtarzają razem materiał itd. Z czasem sensem jego życia staje się opieka nad dzieckiem, więc poniekąd nieświadomie torpeduje jego próby usamodzielnienia się i aktywności zawodowej. Jako, że rodzic, po zakończeniu edukacji przez dziecko, już nie wraca na rynek pracy, ono także pozostaje bierne zawodowo. Otrzymując rentę socjalną, wpada w pułapkę świadczeniową. W konsekwencji koło możliwości zawodowych dla obojga się zamyka.

A przecież nie musi tak być

Jest też możliwy inny scenariusz. Dziecko trafia do placówki (żłobka, przedszkola, szkoły), gdzie otrzymuje należną opiekę, rehabilitację i edukację. Rodzic wraca do pracy (najlepiej w elastycznej formie zatrudnienia) i tylko uzupełnia działania rehabilitacyjne. Rodzina utrzymuje się z pracy i zachowuje dotychczasowy poziom życia, dziecko socjalizuje się i uczy się funkcjonować w otwartym społeczeństwie. Nie poprzestaje na obowiązkowych etapach edukacji, później znajduje pracę i staje się aktywnym członkiem społeczeństwa, podobnie jak jego rodzice.

POWRÓT RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNEK PRACY. SZANSE I BARIERY

Kraków, 29.05.2015 r. Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

11.00-11.30 Rejestracja uczestników
11.30-11.40 Otwarcie konferencji, powitanie gości – dr Anna Rdest, Członek Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Piotr Kuźniak, Prezes Zarządu Fundacji Imago
11.40-11.50 Prezentacja przebiegu i rezultatów projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” – Joanna Piwowońska, koordynatorka projektu z ramienia partnera projektu oraz Mariusz Tułacz z ramienia lidera projektu
11.50-12.15 Wręczenie nagród Laureatom konkursu w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”
12.15-12.30 Prezentacja nagrodzonego projektu „Matka niepełnosprawnego dziecka chce pracować” – Ewelina Kosińska, koordynatorka projektu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie.
12.30-12.45 Rodzic na rynku pracy – oczekiwania pracowników a potrzeby pracodawców – Kamila Banasik – Brudny, Dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
12.45-13.00 Modele powrotu rodziców do aktywności zawodowej – Magdalena Chaszczyńska, Prezeska Zarządu „GRAAL” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci
13.00-13.20 Wręczenie nagród Laureatom konkursu w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”
13.20-13.40 Wyzwania związane z godzeniem ról rodzica i pracownika – Laureatka konkursu –
dr Agnieszka Kossowska
13.40-14.00 Pokonywanie barier wewnętrznych w procesie powrotu rodziców do aktywności zawodowej – Magdalena Sękowska, Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja
14.00-14.20 Szanse i bariery we wdrażaniu rozwiązań sprzyjających godzeniu pracy i opieki konfrontacja oczekiwań rodziców i regulacji prawnych – dr Katarzyna Roszewska, Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
14.20-14.30 Powrót do pracy a przeszkody związane z zapewnieniem opieki dziecku.
Sposoby rozwiązania problemu – Vanessa Nachabe-Grzybowska – pracownik grupa ZPR,
fundacja Dzielna Matka
14.30-15.00 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
15.00 Obiad

*Zapewniamy udział tłumacza migowego
Informacji na temat konferencji udziela: Monika Molas-Wołos, tel. +48 663 000 033, e-mail: monika.molas@firr.org.pl
Relacja z konferencji: www.pomocdlarodzicow.pl

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ