Tuesday, July 16, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Klauzula Informacyjna: wydarzenia i projekty

Klauzula Informacyjna: wydarzenia i projekty

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYDARZENIE/EVENT / fot. Thomas Lefebvre / Unsplash

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 26 RODO informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Aneta Pondo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Etna Aneta Pondo, Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 8181230333 oraz Fundacja Miasto Kobiet z siedzibą w Krakowie, 30-252 Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 6772415336, KRS: KRS: 0000663457, REGON: 36660115000000, reprezentowana przez Fundatora Anetę Pondo – Prezesa Zarządu Fundacji.
I. Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu organizacji wydarzeń i realizacji projektów związanych z ich działalnością, tj. wydarzenia: Klub Miasta Kobiet/Festiwal Miasto Kobiet/; projekty: wydanie książki pt „Mocne Rozmowy”.
II. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, dostawca narzędzia do wysyłania mailingu ws. wydarzeń, dostawcy usług chmurowych, podwykonawcy i współpracownicy zaangażowani w organizację spotkań, księgowa, informatyk, dostawca systemu płatności, itp.
III. Planujemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub złożenia sprzeciwu. Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje.
IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy wskazują ten organ jako organ nadzorczy.
V. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu Klub Miasta Kobiet/Festiwal Miasto Kobiet/ wydanie książki pt „Mocne Rozmowy”.
VI. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
b. Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.
d. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio zaznajomione z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych.
e. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
f. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

VII. Administratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy): e-mail: rodo@miastokobiet.pl, Numer telefonu: 12 / 294 11 80 lub pisemnie na adres: ul. Przegorzalska 1a/1, Kraków, Aneta Pondo Agencja Etna.
VIII. Twoje dane osobowe podane przy zapisie na wydarzenie nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ