Tuesday, June 18, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / Klauzula informacyjna – newsletter

Klauzula informacyjna – newsletter

Klauzula informacyjna newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER / fot. Markus Spiske / Unsplash

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Aneta Pondo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Etna Aneta Pondo, Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 8181230333 oraz Fundacja Miasto Kobiet z siedzibą w Krakowie, 30-252 Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 6772415336, KRS: KRS: 0000663457, REGON: 36660115000000, reprezentowana przez Fundatora Anetę Pondo – Prezesa Zarządu Fundacji.

Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu prowadzenia bazy osób zapisanych na newsletter (subskrybentów) i wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów, ofert czy szkoleń, produktów i usług, nowych projektów oraz tego, co uznamy za wartościowe a będące w związku z prowadzoną działalnością.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, dostawca narzędzia do wysyłania newslettera, księgowi, dostawcy usług chmurowych, prawnik, podwykonawcy, itp.

Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowane działania), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora we wskazanym czasie. Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy wskazują ten organ jako organ nadzorczy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby realizować działania związane z działalnością Współadministratorów tj. wysyłką newslettera.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:

a.Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

b.Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

c.W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

. d.Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio zaznajomione z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych.

e.Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:

zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;

w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

Administratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy): e-mail: kontakt@miastokobiet.pl, Numer telefonu: 12 / 294 11 80 lub pisemnie na adres: ul. Przegorzalska 1a/1, Kraków, Aneta Pondo Agencja Etna.

Twoje dane osobowe podane przy zapisie na newsletter nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ