Sunday, June 23, 2024
Home / Inne  / Uncategorized  / KLAUZULA INFORMACYJNA – MOCNE ROZMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MOCNE ROZMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MOCNE ROZMOWY Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 i art. 26 RODO informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz

KLAUZULA INFORMACYJNA – MOCNE ROZMOWY
Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 26 RODO informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Aneta Pondo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Etna Aneta Pondo, Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 8181230333 oraz Fundacja Miasto Kobiet z siedzibą w Krakowie, 30-252 Kraków, ul. Przegorzalska 1a/1, NIP: 6772415336, KRS: KRS: 0000663457, REGON: 36660115000000, reprezentowana przez Fundatora Anetę Pondo – Prezesa Zarządu Fundacji, zwani dalej Współadministratorami albo Administratorem.
I. Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w celu i przez czas niezbędny:
a. Przekazania Ci informacji na temat książki Mocne Rozmowy – na podstawie Twojej zgody
b. Zawarcia, a następnie realizowania łączących nas ustaleń związanych z książką Mocne rozmowy, umawiania się na wywiady, sesje zdjęciowe, proces autoryzacji, itp. – przez okres realizacji projektu,
c. jeśli podałaś nam dane dodatkowe, przetwarzamy te dane na podstawie Twojej odrębnej zgody – do czasu jej cofnięcia i do czasu, gdy przestanie to być niezbędne ze względu na cel,
d. w celu wypełniania nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, archiwizacyjnych) – przez okres wymagany przepisami prawa,
e. w celu promocji i reklamy działalności Współadministratorów w oparciu o Twoją zgodę – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu przetwarzania,
f. w celu przetwarzania Twojego wizerunku w projekcie „Mocne rozmowy” na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
g. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
h. w celu kierowania marketingu bezpośredniego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu ustania celu biznesowego,
i. w celu zaproszenia Cię na spotkania, eventy i wydarzenia związane z książką Mocne Rozmowy – do czasu ustania celu biznesowego lub złożenia sprzeciwu.
II. Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie prawnej w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje.
III. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, dostawca narzędzia do wysyłania mailingu ws. wydarzeń, dostawcy usług chmurowych, podwykonawcy i współpracownicy zaangażowani w organizację spotkań, księgowa, informatyk, dostawca systemu płatności, fotograf, wizażystki, itp.
IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Współadministratorzy wskazują ten organ jako organ nadzorczy.
V. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie ksiązki Mocne rozmowy
VI. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie
z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
b. Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.
. d. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo, Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio zaznajomione z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych.
e. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązaują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
f. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

VII. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Możesz to zrobić używając podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy): e-mail: rodo@miastokobiet.pl, Numer telefonu: 12 / 294 11 80 lub pisemnie na adres: ul. Przegorzalska 1a/1, Kraków, Aneta Pondo Agencja Etna.
VIII. Twoje dane osobowe nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ