Sunday, June 16, 2024
Home / PARTNER MK  / Kiedy pracodawca ma zapewnić posiłki i napoje

Kiedy pracodawca ma zapewnić posiłki i napoje

Pracodawca musi zapewnić pracownikom podczas upałów odpowiednie posiłki i napoje

Pracownicy fizyczni mają wiele praw podczas upałów

Pracujesz w upały? Poznaj swoje prawa! / fot. Solomon Hsu / Unsplash

Pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, które powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279)

 

Pracownik w wysokich temperaturach traci dużo płynów, a co się z tym wiąże – również minerałów. Dlatego szczególnie ważne staje się wydawanie określonym pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych. Warto również wiedzieć, że za naruszanie przepisów o profilaktycznych posiłkach i napojach grożą pracodawcy wysokie kary!

Pracodawca musi zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, które powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279).

Zapewnienie napojów i posiłków w pracy jest równie niezbędne dla pracownika jak zaopatrzenie go w odzież i buty robocze

Wydawanie posiłków i napojów

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u niego nie działa, ustaleń tych dokonuje sam – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za profilaktyczne posiłki i napoje.

Komu przysługują posiłki

Pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace:

 •  Związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kj) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kj) u kobiet (np. prace budowlane, przeładunkowe, drogowe).
 • Związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet oraz wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C (np. prace w chłodni) lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C (np. prace w hucie, odlewni, kuźni).
 • Związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet oraz wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca), np. odśnieżanie, naprawę sieci trakcyjnych i energetycznych.
 • Pod ziemią.
 • Przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Posiłki profilaktyczne powinny składać się z 1 gorącego dania o wartości energetycznej ok. 1000 kcal (4187 kj). Może to więc byćalbo tylko zupa, albo tylko drugie danie. Jeżeli w firmie nie ma stołówki, pracodawca niekiedy wykupuje takie posiłki w barze lub restauracji albo dostarcza pracownikom odpowiednie produkty do ich sporządzenia i zapewnia pomieszczenia, w których będą przygotowywane.

Ciężka i bardzo ciężka praca

Prace ciężkie lub bardzo ciężkie to takie, które wymagają użycia dużej siły. Na przykład są wykonywane przy zastosowaniu ciężkich narzędzi czy wiążą się z dźwiganiem ciężarów (np. kopanie, kucie, załadunek).
Według ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wydawanie posiłków profilaktycznych jest uzasadnione ze względu na ciężkość pracy i niewłaściwy mikroklimat przy jej wykonywaniu, wtedy istnieje bowiem potrzeba uzupełnienia rezerw energetycznych w organizmie człowieka.
„(…) wydawanie posiłków profilaktycznych jest uzasadnione ze względu na ciężkość pracy i niewłaściwy mikroklimat przy jej wykonywaniu, wtedy istnieje bowiem potrzeba uzupełnienia rezerw energetycznych w organizmie człowieka”
Posiłek, który pozwoli na wyrównanie bilansu energetycznego, należy zapewnić pracownikom wykonującym bardzo ciężką pracę fizyczną, czyli taką, która powoduje wydatek energetyczny powyżej 2000 kcal (8374 kj) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kj) u kobiet.

Wydatek energetyczny

Wydatek energetyczny to ilość energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności, w tym związanej z wykonywaną pracą. Stanowi podstawę oceny kosztu energetycznego takiej pracy, według jej uciążliwości.
Kto może dokonać oceny wydatku energetycznego?
W zakresie dokonywania ocen wydatku energetycznego nie ma takich ograniczeń jak w przypadku pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Ocenę taką może praktycznie przeprowadzić każda osoba (firma), która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Istotne jest tu przede wszystkim doświadczenie!
Z badań ekspertów wynika, że w większości przeprowadzonych ocen wydatku energetycznego przez osoby (firmy) niemające wystarczającego doświadczenia wielkości wydatku energetycznego zostały zawyżone w stosunku do profesjonalnych badań. Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór ewentualnego wykonawcy tych ocen.
W Polsce profesjonalną ocenę wydatku energetycznego wykonują między innymi:
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (www.ciop.pl),
– Instytut Medycyny Pracy, Łódź (www.imp.lodz.pl),
– niektóre powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne,
– Pracownia Badań Środowiskowych, Zabrze (www.pbskochel.yoyo.pl),
– Biuro Doradczo-Konsultacyjne ZERGO, Toruń (www.zergo.com.pl),
– większość laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.

Praca w wysokich temperaturach

Podczas pracy w gorącym mikroklimacie (np. w wysokich temperaturach) wydatek energetyczny jest wyższy niż podczas takiej samej pracy w warunkach komfortu cieplnego (komfort cieplny to najkorzystniejsze warunki mikroklimatu pomieszczenia, w których człowiek czuje się dobrze). Dlatego też w warunkach gorącego mikroklimatu uzasadnione jest podawanie posiłków pracownikom już wtedy, gdy wykonują ciężką pracę fizyczną, czyli powodującą wydatek energetyczny ponad 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i ponad 1000 kcal (4187 kj) u kobiet.

Rodzaje posiłków

Posiłek profilaktyczny powinien mieć wartość kaloryczną ok. 1000 kcal (4187 kj) i być wydawany w formie jednego dania gorącego w czasie regulaminowych (ustalonych w regulaminie danej firmy) przerw w pracy – w zasadzie po 3, 4 godz. pracy, aby zrównoważyć wydatkowaną w tym czasie energię.
Posiłek profilaktyczny powinien zawierać ok.:
> 50-55% węglowodanów,
> 30-35% tłuszczów,
> 5% białek.

Napoje – komu przysługują

Liczba, rodzaj i temperatura napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywanej pracy oraz potrzeb fizjologicznych pracowników.
¦ Brak warunków do wydawania posiłków
Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy (np. poza terenem zakładu pracy, przy pracach drogowych) lub ze względów organizacyjnych, to może wtedy zapewnić pracownikom korzystanie w czasie pracy z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub dostarczyć im produkty do samodzielnego przyrządzania posiłków w czasie pracy.

Napoje zimne lub gorące (w zależności od warunków wykonywanej pracy) trzeba zapewnić pracownikom zatrudnionym:

 • W warunkach gorącego mikroklimatu (czyli ^ w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura) charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C.
 • W warunkach zimnego mikroklimatu (gdzie panuje niska temperatura) charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000.
 • Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C.
 • Przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu 1 zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kj) u kobiet.
 • Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Napoje powinny być:

 • odpowiednio zimne lub gorące – w zależności od warunków wykonywania pracy,
 • wzbogacone w sole mineralne i witaminy – w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu,
 • dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby

Warunki spożywania profilaktycznych posiłków i napojów

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów, które im wydaje.
Warunki bhp przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów można znaleźć w przepisach rozdziału 5 Jadalnie załącznika nr 3 Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Bezwzględny obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń do spożywania posiłków, czyli jadalni, mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 pracowników na 1 zmianie (nie dotyczy to prac o charakterze biurowym). 

Sponsorem artykułu jest GVARANT.pl – internetowy sklep bhp

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ