Saturday, July 13, 2024
Home / Kultura  / Konkursy  / Cudowna suknia, ślub z bajki (konkurs foto)

Cudowna suknia, ślub z bajki (konkurs foto)

Twoja suknia ślubna sprawiła, że miałaś ślub jak z bajki? Pochwal się nią na naszym portalu. Miasto Kobiet czeka na Wasze zdjęcia!

suknia slubna konkurs

Twoja suknia ślubna sprawiła, że miałaś ślub jak z bajki? Pochwal się nią na naszym portalu. Miasto Kobiet czeka na Wasze zdjęcia!

Twoja suknia ślubna sprawiła, że miałaś ślub jak z bajki? Pochwal się nią na naszym portalu. Miasto Kobiet czeka na Wasze zdjęcia!

suknia slubna konkurs

Twoja suknia ślubna sprawiła, że miałaś ślub jak z bajki? Pochwal się nią na naszym portalu. Miasto Kobiet czeka na Wasze zdjęcia!

Zgłoszenia (tylko 1 zdjęcie) prosimy wysyłać do dnia 24 kwietnia na adres konkursy@miastokobiet.pl z dopiskiem „SUKNIA MARZEŃ” wraz ze zgodą na publikację zdjęć:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w magazynie Miasto Kobiet i na portalu www.miastokobiet.pl oraz, że posiadam prawa do publikacji i publicznego rozpowszechniania zdjęć”.

26 kwietnia zdjęcia zostaną opublikowane w galerii konkursowej na naszym portalu. Głosowanie potrwa do 14 maja – wyniki opublikujemy 15 maja na naszym portalu.

NAGRODY:

1. miejsce magazynu Miasto Kobiet (najlepsza suknia wybrana przez jury redakcji Miasto Kobiet) – publikacja zdjęcia w magazynie, publikacja sesji zdjęciowej na portalu wraz z krótką historią sukni ślubnej oraz pakiet 4 zabiegów endermologii wraz z kostiumem do zabiegu o łącznej wartości 490 zł w Studio Urody ANGEL, Kraków, ul. Felicjanek 25, www.studioangel.pl

1. miejsce Internautów – publikacja zdjęcia w magazynie, publikacja sesji zdjęciowej na portalu oraz apaszka jedwabna i skórzany pasek marki Aryton o łącznej wartości 330 zł.

Wyróżnienie – kupon na prasowanie rzeczy o wartości 200 zł (Kraków), ufundowany przez Prasologię, www.prasologia.pl

4 nagrody pocieszenia w postaci żelu pod prysznic Iprovenzali (31,10 zł każdy) na bazie Oleju ze Słodkich Migdałów z subtelną nutą zapachową, z naturalną esencją zapachów, stworzony wyłącznie z myjących baz pochodzenia roślinnego, ufundowany przez głównego dystrybutora na Polskę www.italbioeco.pl

 

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Etna, z siedzibą w Krakowie, ul. Ujejskiego 11/3, 30-102Kraków (dalej: „Organizator”).

2.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

3.O czasie trwania Konkursu Organizator informuje na stronie internetowej www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi. Konkurs trwa do ustalonego dnia włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty trwania Konkursu.

4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICY KONKURSÓW:

5.Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

6.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7.Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.miastokobiet.pl

III. ZASADY KONKURSÓW:

9.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. przesłanie 1 zdjęcia (kolażu), przedstawiającego własną suknię ślubną na adres mailowy redakcja@miastokobiet.pl,

b.wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w uzasadnionym przypadku pseudonimu, adresu oraz numeru telefonu,

10.Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.miastokobiet.pl oraz w magazynie „Miasto Kobiet” i jego udostępnienie Użytkownikom portalu oraz Czytelnikom magazynu,

b.udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i.zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii.wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii.w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

11.Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji zwycięzcy Konkursu do 10 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

13.Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Równoległa nagroda zostanie przyznana w drodze głosowania przez Internautów osobie, która uzyska najwięcej głosów.

14.Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostanie opublikowana na stronach serwisu www.miastokobiet.pl w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

15.O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

V. NAGRODY:

16.Lista nagród w Konkursie zamieszona jest na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

17.Nagroda nie obejmuje kosztów transportu jeśli jej wykorzystanie jest związane z tymże transportem, chyba, że inaczej informuje opis nagród zamieszczony na stronie internetowej: www.miastokobiet.pl w zakładce odrębnie przyporządkowanej odpowiedniemu Konkursowi.

18.O sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie.

19.Jeśli sposobem przekazania nagrody będzie wysyłka pocztowa to nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia konkursu.

20.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6., 7. rozdz. III ust. 9 i ust. 11, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

21.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22.Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

23.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

VI. DANE OSOBOWE:

24.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

25.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

26.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

27.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

28.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. REKLAMACJE

29.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

30.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora Agencja Etna ul. Ujejskiego 11/3, 30-102 Kraków.

31.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

32.Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

33.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród,

34.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

35.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Oceń artykuł
BRAK KOMENTARZY

SKOMENTUJ, NIE HEJTUJ